WAXING

Eyebrows                               £9.00

Top Lip                                    £8.50

Chin                              From £7.50

Top Lip & Chin           From £12.00

Under Arms                           £9.00

Bikini Line                  From £10.50

Abdomen                   From £12.00

Arms (1/2)                From £12.50      
Half Leg                               £17.00

Full Leg                                £25.00

Half Leg & Bikini       From £24.00

Full Leg & Bikini        From £28.50

Sensitive waxing using Hot Wax:

Under arms hot wax                      £10.00

Top Lip & Chin hot wax        From £12.00

Brazilian bikini wax                        £22.00

Hollywood bikini wax                     £28.00

Playboy bikini wax                          £33.00

Mens waxing:

Back                      £21.00

Chest                     £21.00

Back & Chest        £36.00

Brow Tidy               £9.00